Intézményünk filozófiája

„Megtanulni tisztelni mások méltóságát azt jelenti, hogy nem fosztjuk meg őket saját problémáik megoldásának lehetőségétől. Csak azok tehetnek szert szilárd önbecsülésre, akik aktívan részt vesznek saját válságaik megoldásában, akik nem passzív, gyámoltalan fogadói külső segítségnek. Segíteni másokat, miközben megvonjuk tőlük azt a lehetőséget, hogy maguk keressék a megoldásokat, maguk lépjenek fel saját érdekükben, egyenértékű azzal, hogy megfosztjuk őket fejlődési lehetőségüktől. Egy ilyen segítség valójában nem a gazdagításuk, hanem a kifosztásuk – mert méltóságuktól fosztjuk meg őket. Az ilyen segítség nem működik.”

– S. Alinsky

Fogyatékos személyek életvitelének segítése, lakáson kívüli szolgáltatások elérése, lakáson belül speciális segítségnyújtás, társas kapcsolatok erősítése, társadalmi integráció. Alapfeladatai: Alapvető szükségletek elérése, egészségügyi és szociális ellátásokhoz való jutás, információnyújtás, tájékoztatás, ügyintézés, önsegítő csoportok alakítása, tanácsadás, speciális személyi segítő feladatok.

Jószolgálati Otthon Közalapítvány Támogató Szolgálata

Cím: H-2400 Dunaújváros
Liget köz 6.
Tel: +36 25 510 250
Fax: +36 25 510 251
Kuminka Lászlóné
Vezető

H-2400 Dunaújváros
Liget köz 6.
Tel: +36 25 510 250
Fax: +36 25 510 251
+36 20 414-5154
Drótposta:
kozponti@joszoli.hu

A szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Az ellátás szakmai tartalma

A Támogató szolgálat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó fogyatékos személyek részére nyújt ellátást.

A szolgálat munkatársai a feladatellátásuk során különös figyelmet szentelnek arra, hogy a fogyatékkal élő személy emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Munkájukat a város területén működő szociális alap és szakosított ellátást biztosító intézményekkel, házi betegápoló szolgálattal, házi orvosi és egyéb egészségügyi szolgálatot ellátó intézményekkel együttműködve végzik.

Szolgáltatási időszak:

Munkanapokon : jelenleg 6-15 h. között, de szükség szerint.

A szolgáltatás elérhetősége

Az intézmény megnevezése: Jószolgálati Otthon Közalapítvány

Cím: 2400 Dunaújváros, Liget köz 6.
Tel: + 36 25 510 255
Mobil: + 36 20 499 5204 ( állandó ügyelet)
Fax: + 36 25 510 250
Hétköznap: 7:30-15:30-ig (Más időpontokban előzetes egyeztetés szerint.)

Mindkét telefonszámon üzenet hagyása történhet, amely során munkatársaink felveszik a kapcsolatot a hívó féllel.

Igénybevételi lehetőségek

Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik. A törvény szerint szociális rászorultság vizsgálata kötelező.

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet

a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,

b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

Személyi segítő szolgálat:

Az igénybevétel az ellátást igénylő, illetve annak törvényes képviselőjének a szolgálat vezetőjéhez benyújtott kérelme alapján történik. Korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével, vagy önállóan indítványozza . Ha a kérelem körül kettőjük között vita van, arról a Gyámhivatal dönt.
Segítségnyújtás a fogyatékos ember higiéniás, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítésében, alapvető ápolási gondozási feladatok, tanácsadás az egészséges életmóddal kapcsolatban. Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, annak elhárítása Közreműködés az ellátott háztartásának vitelében. Mentális gondozás, kapcsolattartás a környezettel, izoláció csökkentése. Közösségi, kulturális és szabadidős programokban való részvétel elősegítése. Szolgáltatások hozzáférésének biztosítása.

A kérelemhez csatolni kell a jövedelem és szociális rászorultságot  igazoló iratokat. A kérelem benyújtását követően a szolgálat vezetője értesíti a kérelmezőt az egyszerűsített előgondozás és az ellátás igénybevételének időpontjáról, illetve a megállapodás egy példányát megküldi az ellátott számára.

Szállító szolgálat

A szolgáltatás igényelhető telefonon, személyesen a Támogató szolgálattól. A szállítás időpontját megelőzően legalább 48 órával szükséges bejelenteni az igényt. Sürgős esetekben ez az idő 24 órával csökkenhet. Amennyiben az ellátást kérő nem veszi igénybe a szállítást a kiszállási díjat köteles kifizetni. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem és szociális rászorultságot igazoló iratokat. A kérelem benyújtását követően a szolgálat vezetője értesíti a kérelmezőt az egyszerűsített előgondozás és az ellátás igénybevételének időpontjáról, illetve a megállapodás egy példányát megküldi az ellátott számára.

Térítési díjak

Szociálisan rászorult ügyfelek személyi térítési díjai:
Jelenleg a személyi segítés térítési díja 300.-Ft/ óra.
A szállító szolgáltatást 290Ft/ km , a rendszeres csoportos szállítást 2000.-Ft/ hó összegért vehetik igénybe a rászorultak. A rendszeres csoportos szállítás díja a személyi segítést is tartalmazza.
A nem szociálisan rászorult ügyfelek személyi térítési díjai:
A törvényi szabályozás szerint az egy feladategységre jutó önköltség csökkentve az egy feladategységre jutó normatív támogatással
Személyi segítés térítési díja: 1990.-Ft/ óra
Szállítás térítési díja: 293.-Ft/ km
Rendszeres csoportos szállítás: 7508.-Ft/hó
A nem szociálisan rászorult ügyfelek esetében a fizetendő térítési díj csökkentésére lehetőség van egyedi elbírálás alapján.
A térítési díjat a törvényben meghatározottak szerint az ellátást igénybevevő, a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles megfizetni.

Ellátásainkról, szabályainkról részletesen a Házirendben és a közalapítvány Integrált szakmai programjában olvashatnak.