Az orvostudomány fejlődésével, a környezeti ártalmak elterjedésével az élveszületések növekvő hányadában értelmileg ill. halmozottan sérült gyermekek születnek. Az életkilátásaik a korszerű ellátás mellett jelentősen javulnak. Ez azt eredményezi, hogy a társadalomnak fel kell készülnie e sérült gyermekek speciális nevelésére, rehabilitálására, elhelyezésére, amikor a család nem képes e megterhelő feladatot ellátni. A szociális, oktató, nevelő feladat az intézmény sajátos felvállalása, így komplex módon ötvözi a szakterületek tevékenységi köreit a képességfejlesztést a munkaterápiás foglalkoztatással, olyan feladatokat old meg, melyek csak a szociális szférában mutatkozhatnak meg. Az elöregedő város, a koraszülések magas aránya miatt fontos feladat a felnőtt korú és képzési kötelezett fogyatékosok elhelyezésének megoldása.

Az Otthonban a fogyatékkal élők életminőségének javítását, rehabilitációját végezzük. A családban nevelkedő értelmi, érzékszervi és mozgásukban sérült gyermekek és felnőttek napközbeni tartózkodását és szükség szerinti átmeneti elhelyezését és tartós elhelyezését oldjuk meg. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával együtt, komplex ellátási formában a napközi otthon, az átmeneti és ápolóotthon gondozottai munkaterápia keretében dolgoznak.

Városunkban a speciális nevelés intézményes rendszere már nemcsak a tanköteles életkorra épült ki. A korai fejlesztés az V. számú speciális bölcsődében kezdődik, az oktató munka a Móra Ferenc Általános Iskolában, illetve a speciális szakiskolában folytatódik. Segítő intézmény a Mentálhigiénés Gondozó és a Beszédjavító Intézet. A tankötelességüket már teljesített illetve utazó gyógypedagógus segítségével teljesítő három éven felüli fogyatékosok nappali ellátása és a felnőtt fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása a Jószolgálati Otthon Közalapítvány feladata.

A Jószolgálati Otthon fejlődése

Az első fejlődési ciklus 1990 – 1997-ig tartott. A napközi otthont 1990.09.03-án adta át a Dunaújvárosi Tanács 20 férőhellyel. A napközi kialakítása egy volt óvoda épületének átalakításával történt. Az intézmény –akkor még Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona elnevezéssel- az Egyesített Szociális Intézmény kereteink belül, nem önálló költségvetési intézményként működött. 1992-ben egy tornaszoba hozzáépítésével 30 férőhelyesre bővült. 1993. január 1-től önálló költségvetési intézménnyé alapította Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Jószolgálati Otthon néven. Ettől az időponttól a munkaterápiás foglalkoztatás és ennek bevételei növekedtek. A növekedés velejárója volt, hogy erőteljes igény merült fel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási problémáinak megoldására. Külső foglalkoztató segítségével, koordinátori szerep felvállalásával 30 megváltozott munkaképességű embert juttattunk munkához. 1994-ben pályázaton nyert forrásból egy korszerű foglalkoztató szobával, felette konditeremmel és kiscsoportos foglalkoztatásra alkalmas helyiséggel 40 férőhelyesre bővült az intézmény. Az idő során sok ellátottunk magára maradt, állandó segítésüket vagy rokon, vagy házigondozó végezte. Ez csak ideiglenes megoldás lehet, égető szükség merült fel egy bentlakásos intézmény létrehozására. Ebben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egy megüresedett óvodaépület átadásával és a pályázati források pótlásával segített.

második fejlődési ciklusban egy megszűnt óvodai épületben megkezdődött – 1997 júliusától – a megváltozott munkaképességű emberek munkahelyteremtése, és 1999 októberében a gondozóház átadása ill. használatba vétele is megvalósult részben pályázati forrásokból. Itt sikerült megoldani a szociális foglalkoztatást, az átmeneti elhelyezést és az egész napos, tartós gondozást. A bővítés egy komplexebb feladat ellátásra ad lehetőséget, a napközbeni ellátástól a tartós gondozás biztosításáig.

harmadik ciklus az 1999.10 – 2003.04. közötti időszak alatt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az oktatási intézmények után átvilágíttatta a szociális ellátórendszer intézményeit. Az átvilágító cég megállapítása szerint a Jószolgálati Otthon kinőtte a költségvetési intézményi formát, átalakítását javasolta. 2001-től az átalakítás előkészítése folyt tanulmányok, elemzések készítésével. 2002. április 18-án Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadta a Jószolgálati Otthon Közalapítvány alapító okiratát és a majd megkötendő ellátási szerződés szövegét. A dolgozókkal történt egyeztetés után előkészítettük a működési engedély kérelmet. A közalapítvány jogerős bírósági bejegyzése 2002.12.12-én megtörtént, a működési engedély kérelmet beadtuk. Az összes feltétel teljesülésével 2003.04.01-én megszűnt a Jószolgálati Otthon költségvetési intézmény és feladatait az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvány vette át 2003.04.02-től.

negyedik ciklus 2008 őszéig, a válság kezdetéig tartott. 2004. január 1-én elindult a támogató szolgálat. 2007-től elkezdődött a szociális ellátások szakmai és finanszírozási átalakítása: megváltoztak a jogszabályok. Bevezetésre került egyes ellátásoknál a szociális rászorultság vizsgálata, átalakításra került az ellátottak által fizetendő térítési díj rendszere, állami feladattá vált és pályázat útján elnyert támogatással működik a támogató szolgálat. A nappali ellátás férőhelyeit 45 főre bővítettük a megnövekedett igények kielégítésére. Két nagy Európai Uniós finanszírozású pályázaton nyertünk forrást a nappali és bentlakásos intézmények korszerűsítésére.

2010-2011-es években megvalósult Európai Uniós pályázatunkon a Liget közi épületünk korszerűsítése és kibővítése. Ezek után 55 főnek tudunk itt helyet biztosítani.

2017-es évben törvényileg szüntették meg az átmeneti otthont, az ellátottakat átvettük, ezáltal az ápoló otthoni férőhelyek száma 38 főre nőtt.

2022 augusztusában elindítottuk a támogatott lakhatás szolgáltatásunkat egy városi lakásban 4 fő részére, 2023-as évben pedig további 4 fő részére indítunk szolgáltatást a Kossuth Lajos utcai lakásban.

Továbbra is célunk a magas színvonalú ellátások biztosítása családias környezetben, családbarát munkahely biztosítása dolgozóinknak.